به اطلاع دانشجویان محترم که درخواست صرف نهار در دانشگاه را دارند مي رساند جهت رزرو غذا و تهيه فيش حداقل 48 ساعت قبل به واحد انتظامات مراجعه فرمايند.