با توجه به دستورالعمل نگارش پروژه، مرکز از دریافت پروژه هایی که با فرمت ارائه شده مطابقت نداشته باشد، خودداری می نماید.بدیهی است عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد.