به اطلاع آن دسته از دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند برای تحویل گزارش پروژه خود مطابق جدول ذیل اقدام نمایند.

 نام رشته رنگ جلد گزارش پروژه

1- مهندسی تغییر شکل فلزات آبی

2- طراحی و نقشه کشی صنعتی قرمز

3-مهندسی ساخت و تولید رنگ مشکی