برنامه 4 ترمی دوره مهندسی فناوری مکانیک ـ ماشین افزار

 

ترم اول

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم دوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم سوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم چهارم

تعداد واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

مقاومت مصالح (1) (جبرانی)

2

ـ

ـ

مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

کنترل پروژه

(مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

مدیریت کسب وکاروبهره وری (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

ریاضی عمومی(2)

3

ـ

ـ

معادلات دیفرانسیل

3

ـ

ریاضی عمومی(2)

دینامیک و ارتعاشات

2

ـ

معادلات دیفرانسیل

کارگاه ریخته گری

ـ

1

ـ

آمارو احتمالات مهندسی

2

ـ

ریاضی عمومی(2) (همنیاز)

اجزای ماشین(2)

2

ـ

مقاومت مصالح (2)

توانایی ماشینکاری

2

1

ـ

رباتیک

2

ـ

ـ

مقاومت مصالح (2)

 

2

ـ

ریاضی عمومی(2) (همنیاز)

ترمودینامیک و انتقال حرارت

2

ـ

معادلات دیفرانسیل (همنیاز)

کنترل کیفیت

2

ـ

مهندسی صنایع

نصب، تعمیر ونگهداری ماشینهایCNC

ـ

1

توانایی­ماشینکاری

ماشین­ابزار تولیدی(همنیاز)

سیستمهای اندازه گیری

1

ـ

ـ

طراحی CAD/CAM

1

1

ـ

اصول شکل دادن فلزات

2

ـ

مقاومت مصالح (2)

ماشین ابزار تولیدی

2

ـ

توانایی ماشینکاری

آز سیستمهای اندازه گیری

ـ

1

سیستمهای اندازه گیری (همنیاز)

مهندسی صنایع

2

ـ

آمارو احتمالات مهندسی

برنامه ریزی فرآیند

2

ـ

ـ

کنترل اتوماتیک

2

ـ

دینامیک و ارتعاشات

معادلات دیفرانسیل

روشهای تولید مخصوص

2

ـ

ـ

طراحی قالب

1

1

مقاومت مصالح (2)

تستهای غیرمخرب

1

1

ـ

پروژه

ـ

2

ترم آخر

طراحی CAD/CAM (همنیاز)

زبان تخصصی

2

ـ

ـ

کارورزی (1)

ـ

2

کاربینی

تاریخ تحلیلی

صدر اسلام

2

ـ

ـ

کارورزی (2)

ـ

2

کارورزی (1)

پایان دوره

کارگاه جوشکاری

ـ

1

ـ

تفسیر موضوعی قرآن

2

ـ

ـ

ورزش (1)

ـ

1

ـ

انقلاب اسلامی

2

ـ

ـ

کاربینی

ـ

1

ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندیشه اسلامی (2)

2

ـ

ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

16

3

ـ

جمع

15

4

ـ

 

 

 

 

جمع

10

6

 

مجموع کل

19

مجموع کل

19

مجموع کل

18

مجموع کل

16

 

مجموع واحدهای دوره مهندسی فناوری مکانیک ـ ماشین افزار: 70 واحد

مجموع واحدهای دروس جبرانی (پیش): 2 واحد